Oferta/Rekrutacja

 
Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Nauka zdalna
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Plan zamówień publicznych
Zapytania Ofertowe
Zamówienia publiczne
BIP

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Różańcu

tel. 846899382, tel./fax 846899346

e-mail : zsarozaniec@op.pl, www.zsarozaniec.pl

facebook.com/zsarozaniec

 

 


Rekrutacja elektroniczna do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni zalogować się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/
 

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

 

 

W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIKUM:

 

Technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

     

 

  HIT! Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NOWOŚĆ! Technik weterynarii

 

     
Technik rolnik  

 

 

     

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

KURSY KWALIFIKACYJNE ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej (forma zaoczna):

SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM I SŁUCHACZOM:

  • bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, kombajnem zbożowym i naukę pracy maszynami rolniczymi,

  • możliwość odbywania praktyk zawodowych w Szwajcarii,

  • naukę na jedną zmianę,

  • bezpieczeństwo – monitoring wizyjny,

  • możliwość zakwaterowania w internacie (pokoje dwuosobowe),

  • nowoczesną bazę dydaktyczną, bogaty park maszynowy,

  • specjalistyczne szkolenia kursowe.

SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH.

 


Zasady rekrutacji w szkołach dziennych:

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Kandydaci (absolwenci szkoły podstawowej) ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni zalogować się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl

  • Technikum

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy I szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: język polski, matematyka, język obcy, technika

• technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, język obcy, technika

• technik agrobiznesu: język polski, matematyka, geografia, język obcy

• technik rolnik: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz.U. 2022 poz. 2431)

Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 17 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.
 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klasy I publicznych szkól ponadpodstawowych określa Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

  • Szkoła Branżowa I stopnia

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy I szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

• ogrodnik: język polski, matematyka, język obcy, technika

• mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych: język polski, matematyka, język obcy, technika

pszczelarz: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

cukiernik: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

kucharz: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

przetwórca mięsa: język polski, matematyka, język obcy, technika.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz.U. 2022 poz. 2431)

Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 17 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klasy I publicznych szkól ponadpodstawowych określa Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 17 maja 2023.                                          Aktualizacja: A. Wardach